Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo văn hóa PHẬT GIÁO SỐ 268 (1/3/2017)

Báo văn hóa PHẬT GIÁO SỐ 268 (1/3/2017)Trong số nầy:
-Mục lục
-Các bài viết chọn lọc,
-RELAX
-THIỀN NGÔN


RELAX FEW SECONDS... (TRÍ VỊNH St)

Chùa ở Trung Quốc

Zen

          

Chúng  sanh vô biên, thệ nguyện độ

Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành

     (Tứ hoằng thệ nguyện cho các Phật tử)

                  (BS Đỉnh ghi)

Đường link: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/bao-van-hoa-phat-giao-so-268-132017-816.html 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ