Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Tuần báo Giác Ngộ số 833, Tân Niên 2016

-Lời tòa soạn
-Các bài viết chọn lọc
-RELAX
-HIỀN NGÔN...

RELAX FEW SECONDS

 

THIỀN NGÔN...

Chúng  sanh vô biên, thệ nguyện độ

Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành

     (Tứ hoằng thệ nguyện cho các Phật tử)

                                                         (TRÍ VỊNH ghi)

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ